Obchodní podmínky

Datum vydání: 10.01.2011 21:13:48

 
Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky pro internetový obchod Nábytek-Eva.cz.

Specifikace montáže a výnosu a dopravného.


Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Nabytek-Eva.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
 
2. Prodávající kupujícího informuje ve smyslu zákonného poučení, že mimosoudní vyřizování stížností je možno řešit vzájemnou dohodou s prodávajícím, případně se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci jako orgán dohledu. Kontaktní informace: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Telefon: +420 – 296366360, Fax: +420 – 296366236. Stížnost je možno podat i prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz, případně prostřednictvím oblastních inspektorátů České obchodní inspekce.
 
3. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.Nabytek-Eva.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.Nabytek-Eva.cz, který provozuje společnost For Home & Net s.r.o., se sídlem Na Návsi 1370/60A, 74714 Ludgeřovice, IČO: 01648268.
 
4. Údaje prodávajícího jsou následující:
 
For Home & Net s.r.o.
se sídlem Na Návsi 1370/60A, 74714 Ludgeřovice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 56347
IČO: 01648268
DIČ: CZ01648268
Telefon: 603 279 940
E-mail: info@nabytek-eva.cz
https://www.Nabytek-Eva.cz
 
5. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 
6. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 
 
 

Vymezení pojmů

 
1. Prodávajícím je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
2. Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „kupující-jiný subjekt“), je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Osoba, která nesplňuje shora uvedené podmínky není podnikatelem a v rámci uzavírání závazkového vztahu s prodávajícím je považována za spotřebitele se všemi zákony danými právy k tomu přináležejícími (dále označován jako “kupující–spotřebitel”).
 
3. Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží. Montáž při objednávkách v předmětném internetovém obchodě prodávající poskytuje zvlášť. Výnos zboží do patra je definován dále v těchto obchodních podmínkách. Informace o zboží dostupné na www.Nabytek-Eva.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Foto je ilustrační, vyobrazené odstíny výrobku se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru či vlivem dalších technických důvodů (stáří monitoru, osvětlení v místnosti atd.) u každého zákazníka. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.
 
4. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), neboť prodávající je plátcem DPH. K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v těchto obchodních podmínkách.
 
5. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu ve výši do 50% z celkové výše ceny objednávky a za podmínek popsaných v těchto obchodních podmínkách níže.
 
 

Objednávka, uzavření kupní smlouvy, odstoupení od smlouvy, výhrada vlastnictví

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Nabytek-Eva.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem (bod C), a že s nimi souhlasí.
 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR
 
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
 
6. Při  výrobě atypických rozměrů (dle přání zákazníka), u zboží z kategorie Ratanový luxus nebo u výrobků z řady Mexicana v odstínu jiném než světle hnědý vosk se účtuje platba předem ve výši 50% oproti zálohové faktuře. Při odstoupení od objednávky je záloha nevratná. 
 
7. Při nákupu zboží nad 30.000 Kč včetně DPH nebo při nákupu sedací soupravy či pohovky si dodavatel vyhrazuje právo na zálohu 30 - 50% z celkové částky předem oproti zálohové faktuře. 
 
8. Pro objednávky zboží z kategorie Ratanový luxus platí následující:
 
- požaduje se vždy záloha 50% z celkové ceny předem na účet dodavatele (oproti zálohové faktuře)
 
- Zbývající polovina se hradí buď těsně před předáním zboží na účet dodavatele nebo hotově při předání zboží
 
- Je možný osobní odběr v Praze 6 (zdarma)
 
- Dopravu zajišťuje dodavatel vlastní, aby nedošlo k poškození během přepravy (dodací lhůta tohoto nábytku je dlouhá, v případě poškození by se zboží muselo objednávat znovu – proto toto opatření. Ceník dopravného viz níže v bodě Doprava)
 
- Po objednání dodavatel vystaví zálohovou fakturu, na jejímž základě objednává zboží v Indonésii. Termín doručení bývá zpravidla 3-5 měsíců, záleží na termínu uzávěrky. Na dotaz Vám přesně sdělíme aktuální a neměnný termín dodání, který se vztahuje na konkrétní objednávku.
 
- Je-li Vámi vyhlédnuté zboží skladem, můžete si jej vyzvednout osobně v Praze a zaplatit při odběru v hotovosti nebo si jej nechat doručit naší dopravou. Ke druhé variantě se vztahuje 50% záloha předem. 
 
- Ochranné potahy na ratanový nábytek se šijí vždy na míru a nejsou součástí ceny produktu - jejich cena bude sdělena na požádání. 
 
 
9. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné a případně montáž pokud je dohodnuta.
 
10. V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující-spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
 
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 
Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující jako spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení nebo používání (případně obojí) podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
 
11. V případě, že se kupující–spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy může tak učinit následujícími způsoby:
 
- kupující – spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, 
 
- nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese info@nabytek-eva.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za zakoupené zboží, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
12. Možnost vrácení zakoupeného zboží podle bodu 11. shora se nevztahuje na výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené), viz § 1837 písm. d) ObčZ.
 
13. Odstoupení od kupní smlouvy není z hygienický důvodů možné u veškerého čalouněného nábytku a matrací.
 
 

Platební podmínky

1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
 
2. Kupující může uhradit kupní cenu, dobírku a dopravné těmito způsoby:
 
- osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby, je-li zboží zasíláno na dobírku,
 
- předem bankovním převodem na účet č. ú. 1735843329 / 0800 (Česká spořitelna)
 
3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.
 
 

Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). Daňový doklad za zboží slouží současně jako záruční list.
 
2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
 
5. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Barva/dekor použitého materiálu u vnitřních ploch výrobku se může lišit od barvy/dekoru vnějších ploch výrobku.
 
6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 
7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
 
8. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti (6) měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti (12) měsíců od převzetí.
 
9. Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
 
- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 
- při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 
- při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 
10. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, zákazník se zavazuje vypsat reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího www.Nabytek-Eva.cz a doručí jej elektronickou poštou na adresu info@nabytek-eva.cz prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety, kterou byla zásilka opatřena.
 
11. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, a to  následujícím způsobem:
 
- vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.Nabytek-Eva.cz a jeho doručením elektronickou poštou na adresu info@nabytek-eva.cz prodávajícímu
 
- anebo dopisem doručeným prodávajícímu na jeho adresu sídla uvedenou shora, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.
 
12. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
 
13. Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.
 
 

Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží  a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat při registraci ).
 
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 
 
 

Práva a povinnosti kupujícího

 
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 
c) Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží ve smyslu poučení daných mu těmito Obchodní podmínkami a zákonem. 
 
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 
 
 

Ochrana osobních údajů při registraci, GDPR

1. Veškeré informace o zákazníkovi získané registrací budou použity v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 
2. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté osobní údaje v objednávce vytvořené na https://www.Nabytek-Eva.cz zpracuje společnost For Home & Net s.r.o.  jako správce údajů pro zpracování daňového dokladu, doručení objednaného zboží a uchovává je po dobu, po kterou je povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
 
3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 
5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 
9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 
 

Závěrečná ustanovení

 
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Nabytek-Eva.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
 
 

Montáž a výnos

Montáž nábytku
 
Jelikož dodáváme 90% zboží v demontovaném stavu, vznikla nová služba montáž nábytku. Tuto službu rádi využívají především senioři, maminky na mateřských dovolených nebo lidé časově zaneprázdnění či málo zruční. Všichni zákazníci, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat přímo u konkrétního výrobku, kde je rovněž zobrazena i cena za provedenou montáž.
Cena montáže se odvíjí od složitosti výrobku a je prováděna přímo na místě doručení.
Našimi zákazníky jsou nejvíce žádané montáže kuchyní - kuchyňské linky, kde se provádí montáž horních a spodních skříněk. Další nábytek náročný na montáž jsou ložnice, manželské postele, obývací stěny, dětské pokoje a skříně.
Montáž výrobků provádí vyškolení profesionální pracovníci, pro které je montáž nábytku hračkou a každodenní prací.
Montáž je prováděna pečlivě a funkčnost nábytku je před zákazníkem ověřována.
 
 
Výnos nábytku do patra
 
Výnos do patra využívají hlavně starší osoby, maminky nebo osoby, které se nemají na koho obrátit.
U každého výrobku je tato služba oceněna, není-li, neváhejte se na nás obratit s dotazem.
Cena se liší dle hmotnosti a velikosti zboží.
Standardní dovoz zboží probíhá tak, že je zboží předáváno před první vchodové dveře.
Abychom mohli uskutečnit výnos zboží do patra, řidiči s sebou vozí dalšího pracovníka, který při výnosu nábytku pomáhá. Tudíž nemusíte mít doma k dispozici žádnou jinou osobu. 
 
Pokud se rozhodnete pro výnos nebo montáž, pak se dodací lhůta objednaných produktů mění dle aktuálního závozu naší přepravy.
 
 
 

Dopravné

Ceny dopravného:
 
  • Dopravné za 210,- Kč (zboží od    1,-Kč do 2.500,- Kč)
  • Dopravné za 340,- Kč (zboží od 2.501,-Kč do 5.000,- Kč)
  • Dopravné za 450,- Kč (zboží od 5.001,-Kč do 7.000,- Kč)
  • Dopravné za 490,- Kč (zboží od 7.001,-Kč do 9.999,- Kč)
  • DOPRAVA ZDARMA - zboží od 10.000,- Kč a výše
  • U objednávky zboží  v hodnotě 10.000,- Kč a výše je doprava ZDARMA po celé České republice.
  • Na Slovensko nedodáváme.
 
 
Pro zboží z kategorie Ratanový luxus platí následující ceny dopravného:
 
Ratanový luxus je zboží vyráběné zpravidla na konkrétní objednávku, proto je vhodné jej přepravovat s maximální péčí, aby nedošlo k poškození. Následná reklamace by byla velmi zdlouhavá, jelikož by se musel v Indonésii vyrobit nový kus (dlouhá doba dodání). Proto tento nábytek zavážíme prostřednictvím soukromého přepravce a ceník se liší.
 
1. Ceny dopravy dle vzdálenosti od skladu (Praha) :
 
-  Celé území  Prahy - 2.000 Kč
-  Okolí Prahy do 50 km - 3.000 Kč
-  Vzdálenost od Prahy:
                51 - 100 km / 4.000 Kč   
              101 – 200 km / 6.000 Kč
               nad 201 km /  8.000 Kč  
 
- Slovenská rep. po Bratislavu - 8.000 Kč
- Slovenská rep. za Bratislavou - 10.000 Kč
 
  
2. Ceny stěhování nábytku do objektu zájemce za jednotlivou dopravu :
 
A -  Spoluúčast řidiče se zájemcem       -            1.000 Kč
 
B -  Kompletní stěhování dopravcem    -             2.000 Kč    
 
 
3. Můžete si pro nábytek přijet sami nebo si sjednat dopravu (nechit námi sjednat) - Česká Pošta, PPL, Toptrans, apod. za předpokladu, že zboží bude uhrazeno předem bankovním převodem na účet dodavatele (nebo v hotovosti při odběru ze skladu dodavatele v Praze 6).
 
 
 
 

Vzorové formuláře:

 
 

 


Diskuse